Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 19 april, 2024 - 13:45     Bron: Ministerie SZW
De lidstaten van de Europese Unie willen de leef- en werkomstandigheden van Europeanen verbeteren. Daarom zijn afspraken gemaakt over hoe lidstaten kunnen beoordelen of een minimumloon toereikend is...
vrijdag, 19 april, 2024 - 13:45     Bron: Ministerie SZW
De strafbaarstelling van mensenhandel wordt uitgebreider en eenvoudiger. Hierdoor kunnen daders van mensenhandel beter opgespoord en vervolgd worden. Slachtoffers worden zo beter beschermd. Dit staat...
woensdag, 17 april, 2024 - 07:12     Bron: Ministerie SZW
De Eerste Kamer heeft tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon gestemd. Hierdoor gaat de extra verhoging met 1,2% per 1 juli niet door. De reguliere indexering van het minimumloon gaat...
dinsdag, 16 april, 2024 - 14:20     Bron: Ministerie SZW
Vanaf volgend jaar vervalt de tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van minister Van Gennip...
maandag, 15 april, 2024 - 11:34     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet maakt in de Voorjaarsnota extra geld vrij waarmee gemeenten sociaal ontwikkelbedrijven beter kunnen organiseren. Het gaat om een bedrag van bijna €600 miljoen voor de periode 2025-2034....
maandag, 15 april, 2024 - 11:30     Bron: Ministerie SZW
De termijn van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (NAP) wordt verlengd tot 31 december 2026. Ook de Regeringscommissaris seksueel...
woensdag, 10 april, 2024 - 17:21     Bron: Ministerie SZW
Er zijn tien verschillende wettelijke verlofregelingen die bijdragen aan een goede balans tussen werk en zorg voor kinderen of andere naasten. Alleen weten mensen niet altijd waar ze gebruik van...
maandag, 8 april, 2024 - 18:00     Bron: Ministerie SZW
Op 1 januari 2025 moeten pedagogisch medewerkers taalniveau 3F of B2 Nederlands beheersen. Deze zogenaamde taaleis is onderdeel van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Pedagogisch...
vrijdag, 5 april, 2024 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
De kosten van overwerk in de ww-premie gaan per 1 januari 2025 omlaag bij grote vaste contracten. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en...
vrijdag, 5 april, 2024 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
De kinderopvangtoeslagaffaire en recente rapporten hebben duidelijk gemaakt dat ons kinderopvangstelsel anders moet. Nu krijgen ouders een zekere rekening waar een onzekere toeslag tegenover staat....
donderdag, 4 april, 2024 - 19:48     Bron: Ministerie SZW
De personeelstekorten in de kinderopvang stabiliseren zich en het aantal openstaande vacatures neemt af. Hier is de afgelopen jaren veel op ingezet. Toch kent de sector nog tekorten en wacht een deel...
donderdag, 28 maart, 2024 - 15:51     Bron: Ministerie SZW
Per 1 april 2024 worden de voorzitter, Kim Putters, en 14 zittende kroonleden herbenoemd voor de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarnaast worden 8 nieuwe kroonleden benoemd.
vrijdag, 22 maart, 2024 - 13:15     Bron: Ministerie SZW
De ongeveer 6.400 huishoudens die onbedoeld een lager inkomen hebben dan vergelijkbare huishoudens met een bijstandsuitkering krijgen vanaf komend jaar via een overbruggingsregeling een...
donderdag, 21 maart, 2024 - 18:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil gemeenten in staat stellen om in individuele gevallen af te wijken van het verplicht ontzorgen van statushouders. Hiervoor is een aanpassing nodig van de Participatiewet. Vandaag...
donderdag, 21 maart, 2024 - 08:45     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK en de vereniging van directeuren in het sociaal domein Divosa zetten vandaag hun...
woensdag, 20 maart, 2024 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Om werkgevers te ondersteunen bij het duurzaam in dienst nemen van statushouders biedt het ministerie van Sociale Zaken...
maandag, 18 maart, 2024 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
De helft van de werkende Nederlanders geeft aan dat er op werk duidelijke afspraken zijn gemaakt over gewenst en ongewenst gedrag. Doordat hier onderling over is gesproken, geven ze makkelijker hun...
maandag, 18 maart, 2024 - 12:03     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil de gastouderopvang uitzonderen van de verplichting om aan het ‘Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen’ (WAS) te voldoen. Daarvoor is een wijziging van een Algemene maatregel...
maandag, 18 maart, 2024 - 08:00     Bron: Ministerie SZW
Voor het eerst is grootschalig onderzoek gedaan onder Nederlanders van (Zuid-)Oost-Aziatische herkomst naar ervaren discriminatie. Hieruit blijkt dat één op de drie mensen het afgelopen jaar te maken...
vrijdag, 15 maart, 2024 - 18:05     Bron: Ministerie SZW
Minister Van Gennip wil misstanden rond arbeidsmigratie in Nederland tegengaan. Onderdeel van haar aanpak is een nieuw toelatingsstelsel voor uitzendbureaus. Het wetsvoorstel dat dit regelt, de ‘Wet...
vrijdag, 15 maart, 2024 - 14:29     Bron: Ministerie SZW
Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers naar de Raad van State voor advies. Daar heeft de ministerraad mee ingestemd. Dit...
woensdag, 13 maart, 2024 - 11:19     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) is op vrijdag 15 maart aanwezig tijdens het slotevenement van de Week van het geld in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Tijdens...
dinsdag, 12 maart, 2024 - 16:08     Bron: Ministerie SZW
Om niet-gebruik van de dubbele kinderbijslag tegen te gaan worden de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) aangepast. Dubbele kinderbijslag intensieve zorg is een...
dinsdag, 12 maart, 2024 - 08:26     Bron: Ministerie SZW
Kwetsbare platformwerkers worden beter beschermd en schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan. Ook komen er afspraken over het gebruik van algoritmes in de platformeconomie. Tegelijkertijd krijgen...
maandag, 11 maart, 2024 - 17:49     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt voor dit jaar € 18,7 miljoen beschikbaar voor subsidie voor financiële educatie op middelbare scholen. Onder meer om...
vrijdag, 8 maart, 2024 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een rekenfout gemaakt in de koopkrachtcijfers voor een aantal voorbeeldhuishoudens. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
dinsdag, 5 maart, 2024 - 08:05     Bron: Ministerie SZW
Het concurrentiebeding wordt aangescherpt. Bedrijven kunnen zo hun concurrentiegevoelige belangen beschermen terwijl tegelijkertijd onnodig gebruik van het concurrentiebeding wordt tegengegaan....
vrijdag, 1 maart, 2024 - 14:05     Bron: Ministerie SZW
Er bestaan momenteel grote verschillen in de kwaliteit van opvang die gastouders aanbieden. Om te zorgen dat kinderen zich overal goed kunnen ontwikkelen wil het kabinet extra kwaliteitseisen per wet...
donderdag, 29 februari, 2024 - 15:05     Bron: Ministerie SZW
Mensen die een uitkering of toeslag aanvragen, overtreden regelmatig onbedoeld de regels. Beleidsmakers en uitkeringsinstanties zetten zich in om vergissingen te voorkomen, maar kunnen meer doen om...
woensdag, 28 februari, 2024 - 16:22     Bron: Ministerie SZW
Van 6 mei tot en met 7 juni 2024 kunnen organisaties een subsidie aanvragen voor projecten die op een innovatieve wijze zijn gericht op het stimuleren van gelijkheid tussen mannen, vrouwen of andere...
dinsdag, 27 februari, 2024 - 16:19     Bron: Ministerie SZW
Dit is een persbericht van de onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS)
vrijdag, 23 februari, 2024 - 13:10     Bron: Ministerie SZW
Op 1 maart 2024 start het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak is geopend van vrijdag 1 maart 2024 9.00 uur tot en met donderdag 28 maart 2024 17.00 uur.
dinsdag, 20 februari, 2024 - 08:31     Bron: Ministerie SZW
Kinderopvangorganisaties krijgen langer de ruimte om meer beroepskrachten in opleiding formatief in te zetten. Wel wil minister Van Gennip hier een nieuwe voorwaarde aan verbinden, zodat...
vrijdag, 16 februari, 2024 - 14:55     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft er op voorstel van minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen mee ingestemd om het wetsvoorstel Participatiewet in balans naar de Raad van State te sturen...
vrijdag, 16 februari, 2024 - 14:55     Bron: Ministerie SZW
Drs. A. (Araya) Sumter wordt directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op...
vrijdag, 16 februari, 2024 - 14:25     Bron: Ministerie SZW
Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering (BvdU) over 2023 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier vóór 1 maart 2024 door het ministerie moet zijn ontvangen....
donderdag, 15 februari, 2024 - 14:43     Bron: Ministerie SZW
Kinderopvangorganisaties moeten uurtarieven en openingstijden op de website vermelden. Ook moeten ouders beter geïnformeerd worden over stappen die zij kunnen zetten bij een geschil of klacht. Dit...
donderdag, 15 februari, 2024 - 10:08     Bron: Ministerie SZW
De afgelopen weken hebben veel mensen die in aanmerking komen voor steun het Tijdelijk Noodfonds Energie weten te vinden. Op dit moment hebben meer dan 85.000 mensen een aanvraag gedaan.
vrijdag, 9 februari, 2024 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het mogelijk maken dat UWV, SVB en gemeenten mensen actief gaan wijzen op uitkeringen en voorzieningen waar zij mogelijk recht op hebben. Het kabinet wil zo het gebruik van regelingen...
vrijdag, 9 februari, 2024 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Kom tot één vereenvoudigde regeling met één wettelijk kader. Dat is volgens een ambtelijke verkenning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Dienst Toeslagen, de SVB en het...
vrijdag, 9 februari, 2024 - 13:52     Bron: Ministerie SZW
Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Tweede Kamer de voortgangsrapportage 2023 van het programma Werk aan uitvoering (WaU) aangeboden.
woensdag, 7 februari, 2024 - 12:00     Bron: Ministerie SZW
Als onderdeel van de bredere aanpak om personeelstekorten in de kinderopvang te verminderen, is het ‘ontwikkelpad kinderopvang’ vormgegeven. Het ontwikkelpad ondersteunt de stapsgewijze ontwikkeling...
vrijdag, 2 februari, 2024 - 14:00     Bron: Ministerie SZW
Werkzoekende zestigplussers die moeilijk weer een nieuwe baan vinden, kunnen ook de komende jaren op een passend vangnet rekenen. Het kabinet wil de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met...
maandag, 29 januari, 2024 - 19:20     Bron: Ministerie SZW
Werk draagt sterk bij aan de integratie van statushouders. Vijf gemeenten en regio’s zijn gestart met het direct aanbieden van betaalde banen aan statushouders die zich vanuit de asielopvang vestigen...
woensdag, 24 januari, 2024 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Om misstanden tegen te gaan, komt het kabinet met een nieuw toelatingsstelsel voor uitzendbureaus. Voor hun werk, woning, vervoer en de ziekteverzekering zijn arbeidsmigranten vaak afhankelijk van...
dinsdag, 23 januari, 2024 - 14:15     Bron: Ministerie SZW
Het UWV en de SVB werken aan meer persoonlijke en proactieve dienstverlening. Zo kent het UWV sinds kort een speciaal Team Geldzorgen dat mensen met financiële problemen ondersteunt, en daarbij ook...
maandag, 22 januari, 2024 - 12:00     Bron: Ministerie SZW
Dit is een persbericht van het Tijdelijk Noodfonds Energie.
maandag, 15 januari, 2024 - 14:25     Bron: Ministerie SZW
Vanmiddag publiceerde de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 haar rapport ‘Gematigde groei’. De commissie heeft scenario’s voor Nederland in kaart gebracht, net als de manieren waarop...
maandag, 15 januari, 2024 - 13:20     Bron: Ministerie SZW
Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2024 met 1,2 procent omhoog en wordt daarnaast geïndexeerd. De spoedwet die daarvoor nodig is, is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.
donderdag, 11 januari, 2024 - 18:11     Bron: Ministerie SZW
Minister-president Rutte neemt dinsdag 16 en woensdag 17 januari 2024 in het Zwitserse Davos deel aan het World Economic Forum (WEF).